Tietosuojaseloste

PuhtaanValkoinen Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita yrityksen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. 

Käsittelemme henkilötietoja tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, ja yrityksen henkilökunta on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot luottamuksellisina.

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin PuhtaanValkoinen Oy käyttää verkkosivustokävijöiden henkilötietoja. Rekisteröity henkilö on se joka on antanut henkilötiedot käyttöön rekisterinpitäjän verkkosivustolla käyneiden rekisteriin.


REKISTERINPITÄJÄ

PuhtaanValkoinen Oy
Ristipellontie 6C
00390 Helsiki
y-tunnus 2442724-4


YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Thani Ibrahim
thani.ibrahim90@gmail.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käytetään PuhtaanValkoisella

Palveluiden parantamiseen

Mainosten kohdentamiseen oikeille kohderyhmille

Nettisivujen käyttäjäkokemuksen parantamiseen

Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

Käsittelemme henkilötietoja sen mukaan kun kävijä hyväksyy evästekyselyn heti verkkosivuilla vierailun alussa


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan ja henkilöistä käyetään seuraavia asioita. Jokaisen henkilön tiedoista ei välttämättä löydy näitä tietoja.

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, tilaustiedot

IP-osoite

Sivustovierailun ajankohta

Tiedot verkkosivuston käytöstä, vierailun kesto, mitä sivuja henkilö on katsonut


TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan  rekisteröidyltä itseltä sivustonvierailun yhteydessä.  Profilointia ei hyödynnetä tämän selosteen kattamassa henkilötietojen käsittelyssä.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään EU:n komission suosituksen mukaan 365 päivän ajan verkkosivustovierailusta.

Toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilörekisteriin pääsy on vain niillä työntekijöillä joilla on oikeus siihen työtehtäviensä takia. Henkilökunta on  koulutettu ja ohjattu oikeanlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Kaikki jotka henkilötietoja käsittelee ovat allekirjoittanut vaitiolovelvollisuuden liittyen kaikkiin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteet ja tietojärjestelmät ovat teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu oikeanlaisilla tavoilla, mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.

Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, olemme heti yhteydessä loukkauksesta  viranomaisille sekä asianomaisille henkilöille.


HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Käytämme tunnettuja sopimuskumppaneita, joiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Voimme siirtää osan henkilötiedoista EU:n / ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia (Facebook ja Google) välillämme tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen tietoja käsittelevien tai säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus päästä tarkastamaan kaikki rekisterissä olevat tiedot henkilöstä sekä vaatia virheellisiä, puuttuvia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on ilmoitettava henkilörekisterin pitävälle yhteyshenkilölle. Kaikkien tietopyynnön pyytävien oikeus pyyntöön varmistetaan ennen pyynnön käsittelyä.

Tarkastuspyyntöihin vastataan heti kun ne PuhtaanValkoiselle tulee.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle. Sen jälkeen hänen henkilötietonsa poistetaan järjestelmästämme. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikein perustein oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai pyytää ettei hänen henkilötietoja käsiteltäisi. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä asioista valitus valvontaviranomaiselle

PuhtaanValkoinen Oy tarkistaa aina tietosuojalain muutokset ja muokkaa tietosuojaselostetta niiden mukaan jatkuvasti.

Viimeisin päivitys Tietosuojaselosteelle on tehty 13.08.2023

Jätä
soittopyyntö

Tilaa siivous